DODATOK č.5 k VZN č.3/2012

Všeobecne záväzné nariadenie obec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodatok č.5 k VZN č.3-2012

Dodatok je zverejnený aj v priečinku SAMOSPRÁVA – VZN.

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.