Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: jún 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2023

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom)

– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

 

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

MV SR – Skúšky sirén v roku 2023 – hlasité –

Typy varovných signálov sirén

 Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – ide o dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

OHROZENIE VODOUšesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.

KONIEC OHROZENIAdvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania, ktoré sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

POZOR – SKÚŠKA SIRÉNdvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Medzi signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, je to dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.

MV SR obnovilo pravidelné hlasité skúšky sirén

 1. 01. 2023

sirény

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v piatok 12.mája 2023 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku od marca do novembra 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené. Realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach. V decembri 2022 bola prvýkrát od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine realizovaná hlasitá skúška sirén na všetkých typoch sirén. Od januára sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu. V roku 2023 sú naplánované 4 hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a 8 tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine. Elektromotorické sirény sa preskúšavajú hlasito každý mesiac.

Hlasitá skúška sirén

Hlasitú skúšku sirén bolo potrebné vykonať z dôvodu, že sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Zámerom dočasného odstavenia hlasitých skúšok sirén v roku 2022 bolo nevyvolať  paniku medzi domácim obyvateľstvom ako aj vojnou traumatizovanými odídencami z Ukrajiny, že ide napr. o ohlásenie leteckého útoku.

Zámerom MV SR v súčasnosti je, aby sa obnovil stav z minulosti, keď ľudia vďaka skúškam poznali varovné signály, zvuk sirén, ktoré si v súčasnosti často mýlia s poplašnými systémami, a boli takto ostražití. Pravidelné preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov varovania a vyrozumenia tzv.  skúšky sirén ako ich poznáme dnes, boli zavedené vyhláškou MV SR 86/1996 Z. z. z 18. marca 1996. Dnes podľa platnej vyhlášky MV SR 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

 Na Slovensku máme v súčasnosti celkom 2466 elektronických sirén

Tie sú rozdelené na 1560 elektronických sirén civilnej ochrany, z toho je 911 „starých“ sirén (rok výstavby do roku 2014) a 649 „nových“ sirén  4. generácie (rok výstavby 2021 až 2022 z projektu EÚ cez operačný program Kvalita životného prostredia Budovanie systému včasného varovania 1 a 2), a 906 sirén autonómnych systémov – ohrozovateľov napr. jadrové elektrárne alebo vodné diela.

Do konca roku 2023 bude vystavaných ďalších 439 sirén, teda v rokoch 2021 až 2023 bude celkom vystavaných 1 088 sirén z projektu EÚ. Po ukončení výstavby bude v Slovenskej republike 85 % trvalo obývané zastavané územie, pokryté varovných signálom.