Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2023

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou – „Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Rakovnica

Rakovnica 150

049 31 Rožňavské Bystré

Obec Rakovnica je úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu má obec schválený nenávratný finančný príspevok  vo výške maximálne                         187 726,52 EUR.

Aktivity sa realizujú v rámci projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica


Stručný popis projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy dostupnými metódami podľa odporúčaní energetického auditu. V tejto súvislosti dôjde k zatepleniu objektu, a výmene viacerých okenných konštrukcií kvôli súčiniteľu prechodu tepla Ug. Takisto sa zateplia všetky stropy od krovu cez ktoré je najväčší tepelný únik. Súčasťou zníženia energetickej náročnosti je výmena plynového kondenzačného kotla za tepelné čerpadlo. V rámci objektu sa vymení celý vnútorný rozvod elektroinštalácie. Projektová dokumentácia je prispôsobená podľa požiadaviek tepelno-technického posúdenia. Navrhované riešenia a opatrenia zvýšia energetickú hospodárnosť objektu a finančnú úsporu v časoch narastajúcich cien energií. Cieľové zatriedenie objektu je do triedy A0. Vzhľadom na existujúce nové podlahové plochy sa tieto opravovať z technicko – funkčného ani ekonomického nebudú. Opatreniami zvýšime tepelný odpor obvodových obalových konštrukcií, ktoré nevyhovujú na aktuálne normové požiadavky normy STN 73 0540-2020.


Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CDN6


Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu :  03/2023 – 12/2023

Operačný program :                Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán :                           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:       Slovenská inovačná a energetická agentúra


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


www.siea.sk


www.op-kzp.sk

Pozvánka na 6.ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov dňa 18.októbra 2023 v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave…

 

Vážení  seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovatelia!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave Vás pozývajú  na 6. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie sa uskutoční 18.októbra 2023 od 7.30 v Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave na Šafárikovej ulici.

V programe podujatia sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia.

Počas podujatia budú prebiehať sprievodné aktivity zamerané na zdravie, pomoc v starobe a v chorobe, bezpečnosť, sociálnu oblasť, kultúru a krásu.

Súčasťou podujatia bude tanečná zábava, ktorá bude po skončení hlavného programu v predpokladanom čase od 13.30 do 16.30, na ktorú vás srdečne pozývame. Pre účastníkov podujatia je zabezpečené občerstvenie a pre vopred nahlásených účastníkov tanečnej zábavy aj obed.

Vstup na podujatie a zábavu je bezplatný.

Prosíme seniorov, ktorí majú záujem zúčastniť sa aj na tanečnej zábave s obedom, aby svoj záujem nahlásili predsedovi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo svojej obci, alebo priamo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave na tel. čísle: 0905 439 276.

Termín na nahlásenie obeda je do 13. októbra 2023.