Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovnica Č. 1/2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovnica

Č. 1/2015

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Obec Rakovnica v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon Vydáva pre územie obce Rakovnica toto všeobecne záväzné nariadenie … Viac v dokumente nižšie

[dg ids=“242″]

BRIGÁDA NA IHRISKU

TJ Baník Rakovnica v spolupráci s OúC Rakovnica organizuje:

fkrakovnicav sobotu dňa 28.marca 2015 o 8.00 hod.

brigádu

na futbalovom ihrisku

Prosíme občanov Rakovnice o aktívnu účasť.

Pozvánka OZ 24.3.2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RAKOVNICI

Pozvánka

V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici

zvolávam 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,

ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2015 zasadačke Obecného úradu v Rakovnici so začiatkom o 16 ,30 hod. s týmto programom:

Čítať viac

KARNEVAL

Všetkým deťom veľkým, malým,

na známosť sa dáva,

že sa v našom Kultúrnom dome,

dňa 15.3.2015 v nedeľu o 14:00 hodine,

chystá nevídaná sláva.

Nech si na tú oslavu – krásavci a krásky,

prichystajú dopredu na karneval masky.

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve

Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 322/AUOC/12 a Záložná zmluva NCRZP č.322/AUOC/12 -ZZ/2

Všeobecné obchodné podmienky

Sadzobník poplatkov

Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy

Dokumenty na stiahnutie:

[dg ids=“181,185,186,187″]

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

O b e c R a k o v n i c a

V y h l á š k a

Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §-u 18a, ods.2 a ods.3, a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 6/4/2015 zo dňa 15. januára 2015,

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce,

ktorá sa uskutoční na zasadaní obecného zastupiteľstva

dňa 24. marca 2015.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/4/2015 zo dňa 15.1.2015 bolo schálené, že funkcia hlavného kontrolóra obce sa bude vykonávať na skrátený pracovný úvazok 0,08 , t.j. 13,0 hodín mesačne.

1. Kvalifikačné predpoklady pre pre kandidátov:

Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

2. Náležitosti prihlášky:

– Životopis

– Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

– Kópia dokladov o vzdelaní,

– Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích preogramov a kurzov

– Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

– Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ

3. Ďalšie predpoklady:

– Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, zákon o majetku obcí a ďalších predpisov týkajúcich sa samosprávy,

– Zákon o účtovníctve a ovládanie podvojného účtovníctva,

– Užívateľské ovládanie počítača – word, excel,

– Prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti

– Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

– Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

Prihlášku na kanditáta hlavného kontrolóra obce spolu s požadovanými dokladmi je

potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 10. marca 2015 do 14,00 h na adresu : Obecný úrad Rakovnica č. 150, 04931 Rožňavské Bystré, v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“.

Posúdenie podaných prihlášok a splnenie jednotlivých podmienok kandidátov sa vykoná na zasadnutí OZ dňa 24. marca 2015, kedy sa vykoná aj voľba hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu maximálne 5 minút.

Funkčné obdobie hlavného spoločného kontrolóra je šesť rokov od uzavretia pracovnej zmluvy.

Deň nástupu do zamestnania: od 1. apríla 2015.

V Rakovnici, dňa 15. januára 2015

 

Luboš Lešták
starosta obce