Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Daňové povinnosti občanov

1 . Daň z nehnuteľnosti

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2020.

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy (alebo z iného dôvodu zmeny vlastníctva), pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI?

Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2019, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2020.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané 

  • stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
  • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

  • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
  • zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, 
  • zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnostinový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

Ak vlastník nadobudol nehnuteľnosť dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Daň za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to v hotovosti na Obecnom úrade v Rakovnici alebo alebo bankovým prevodom.

Potvrdenie_o_podani_priznania

Poucenie_na_vyplnenie_priznania

Priznanie pre FO a PO k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

 

 

 

 

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že posledná rozlúčka s našou zosnulou spoluobčiankou
pani Evou Máťašovou
sa uskutoční 09. 01. 2020  o 14.00 h
v Dome smútku v Rakovnici.
Česť Vašej svetlej pamiatke.