Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby do NR

Hlasovacie preukazy – e-mailová adresa: obec@rakovnica.sk

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 

elektronicky (e-mailom): obec@rakovnica.sk

– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

     Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

     Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

 

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

 

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, obec Rakovnica po vyhlásení volieb do NR SR 2023 zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie oznámení:

obec@rakovnica.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť najneskôr v termíne do 21. augusta 2023 (pondelok) do 24.00 hod.:

Zoznam podaných kandidátnych listín s počtom kandidátov do volieb do NR SR 2023 dňa 30.septembra 2023

Voľby do NR SR 2023: kandidátne listiny v lehote určenej zákonom predložilo 24 politických strán a 1 koalícia

03. 07. 2023

paragraf

Prijímanie kandidátnych listín pre parlamentné voľby 2023 je ukončené. Politické strany, hnutia a koalície mohli podávať kandidátne listiny do nedele 2. júla polnoci Na 25 kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov.

Ďalším krokom je preskúmanie kandidátnych listín Štátnou komisiou pre voľby a financovanie politických strán. Termín je do 12. júla 2023.

Každá predložená kandidátna listina prechádza kontrolou. Najdôležitejšie pritom je, aby bol kandidát správne rozpoznateľný ,teda  správne  uviedol meno, vek a obec. Tieto skutočnosti treba dôkladne overiť,““ povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová.

Kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, štátna komisia najneskôr 22. júla 2023 zaregistruje a po registrácii určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany  alebo koalície.

Zoznam podaných kandidátnych listín politických strán a politických hnutí s počtami kandidátov

 1. 1. Sloboda a Solidarita (150)
 2. 2. REPUBLIKA (150)
 3. 3. SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (11)
 4. 4. SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny (150)
 5. 5. Slovenská národná strana (150)
 6. 6. Komunistická strana Slovenska (81)
 7. 7. HLAS – sociálna demokracia (150)
 8. 8. SPRAVODLIVOSŤ (27)
 9. 9. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (150)
 10. 10.Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (125)
 11. 11.SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (150)
 12. 12.SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (100)
 13. 13.Pirátska strana – Slovensko (60)
 14. 14.Demokrati (150)
 15. 15.Kresťanskodemokratické hnutie (150)
 16. 16.SME RODINA (150)
 17. 17.Modrí, Most – Híd (149)
 18. 18.Progresívne Slovensko (150)
 19. 19.SMER – sociálna demokracia (150)
 20. 20.PRINCÍP (73)
 21. 21.Slovenské Hnutie Obrody (45)
 22. 22.KARMA (17)
 23. 23.Vlastenecký blok (41)
 24. 24.My Slovensko (49)
 25. 25.OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ (150)