Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Okresný úrad v Rožňave odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa §5 ods.1 zákona č.523/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v znení § 54 ods.20 zákona č.543/2002 schválil dňa 20.10.2022 dokument „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava“, na základe žiadosti od Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici o schválenie dokumentu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava“

Schválený dokument RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu, Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, na webovej stránke konkrétne uvedenej vo verejnej vyhláške…

Obec Rakovnica ako dotknutá obec informujeme verejnosť o schválení dokumentu RÚSES Okresu Rožňava

RÚSES okresu Rožňava je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rotha 30, 048 01  Rožňava, konkrétne:

https://www.minv.sk/?ruses-environmentalne-problemy

do dokumentu možno nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Rožńava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava.