Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka OZ 24.3.2015

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RAKOVNICI

Pozvánka

V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici

zvolávam 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,

ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2015 zasadačke Obecného úradu v Rakovnici so začiatkom o 16 ,30 hod. s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice,

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Volebný poriadok pre voľby HKO

5. Voľba HKO

6. Návrh rozpočtu na rok 2015

7. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie

8. Plán riadnych zasadnutí OZ ( zástupca starostu )

9. Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

Ľuboš Lešták

starosta obce