Pozvánka OZ 24.3.2015

Autor: Administrator <admin@fz.sk>, TĂ©ma: Oznamy OcÚ, Vydáno dne: 24. 03. 2015


Obec Rakovnica

OBECNÉ ZASTUPITE?STVO V RAKOVNICIPozvánka


V súlade s platným znením zákona SNR ?. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím poriadkom Obecného zastupite?stva v Rakovnicizvolávam 5.zasadnutie Obecného zastupite?stva vo volebnom období 2014-2018,


ktoré sa uskuto?ní d?a 24.03.2015 zasada?ke Obecného úradu v Rakovnici so za?iatkom o 16 ,30 hod. s týmto programom:1. Otvorenie zasadnutia

2. Ur?enie overovate?ov zápisnice,

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Volebný poriadok pre vo?by HKO

5. Vo?ba HKO

6. Návrh rozpo?tu na rok 2015

7. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zne?kod?ovanie

8. Plán riadnych zasadnutí OZ ( zástupca starostu )

9. Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver
?ubo? Le?ták

starosta obce