Dôvodová správa k dodatku č. 4 VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dôvodová správa VZN

Chceš niečo povedať?

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.