Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZPOZ

Štatút ZPOZ

Š T AT Ú T

Zboru pre občianske záležitosti obce Rakovnica

I. Názov, sídlo, pôsobnosť a poslanie ZPOZ

 

1.Zbor pre občianske záležitosti Obce Rakovnica (ďalej len ZPOZ).

2.Sídlom ZPOZ Obce Rakovnica je Obecný úrad Rakovnica č. 150.

3.Pôsobnosť ZPOZ je územie Obce Rakovnica.

4.ZPOZ Obce Rakovnica organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia podľa kapitoly II. tohto štatútu.

5.ZPOZ pôsobí počas celého volebného obdobia ako orgán Obce Rakovnica, členstvo v ZPOZ je dobrovoľné, vo vymedzených prípadoch honorované, vyvíja záujmovo –spoločenskú, nepolitickú činnosť a usiluje o vlastný rozvoj spolupracujúci s rôznymi organizáciami a cirkvami.

6.ZPOZ je zariadením Obce Rakovnica ako verejná občianska služba.

7.Zloženie ZPOZ pozostáva z Predstavenstva ZPOZ a členov ZPOZ podľa kapitoly IV. tohto štatútu.

II. Podujatia ZPOZ

ZPOZ organizuje a spoluorganizuje tieto podujatia:

Hlavné podujatia:

-uvítanie novorodenca do života

-smútočná rozlúčka so zosnulým

Ostatné podujatia a slávnosti:

-slávnosť výročia sobáša

-spoločná slávnosť pre jubilantov

-individuálne návštevy jubilantov

-slávnostné stretnutie s dôchodcami v mesiaci úcty k starším,

-prijatie významných hostí v obci (zahr. Návšteva, ústavný činiteľ, rodáci apod.)

-ocenenie významných spoluobčanov,

-významné jubileum obce, deň obce,

-iné podujatia (vzácne návštevy obce apod.)

Podujatia ZPOZ (hlavné podujatia a ostatné podujatia) sú evidované v troch pamätných knihách vo forme zápisu) kondolenčná kniha, slávnostná kniha OcÚ, kronika ZPOZ.

III. Organizačné a materiálne zabezpečenie činnosti ZPOZ

Hlavné podujatia:

1.Uvítanie novorodenca do života -zabezpečuje manažér obradu, dar do hodnoty ………. €.

2.Smútočná rozlúčka so zosnulým -zabezpečuje manažér obradu na základe žiadosti pozostalých. Smútočná kytica do hodnoty ………. €.

Ostatné podujatia a slávnosti:

1.Slávnosť výročia sobáša 50, 55, 60 a70. výročia spoločného života, zabezpečuje manažér obradu. Slávnosť v obradnej sieni, príp. návšteva, dar do hodnoty ……….. €.

2.Spoločná slávnosť pre jubilantov zabezpečuje manažér obradu. Podľa počtu jubilantov sa organizuje jedenkrát polročne (vždy v posledný mesiac). Slávnosť v obradnej sieni pre všetkých zúčastnených, pamätný list, kvet + malé občerstvenie do hodnoty ……… € na osobu.

3.Individuálne návštevy jubilantov (pri jubileách 80, 85, 90 a ďalej v každom roku) vykonávajú 2-5 členovia ZPOZ a zabezpečuje manažér obradu.Vecný dar pre jubilanta do hodnoty ……… €.

4.Pietna spomienka k Pamiatke zosnulých zabezpečuje predseda ZPOZ , zabezpečuje manažér obradu. Pietna slávnosť sa koná v dome smútku. Úhrada nákladov na kvetinovú výzdobu siene domu smútku, honoráre účinkujúcim, príp. iných primeraných nákladov zo strany ZPOZ do hodnoty ……… €.

5. Prijatie významných osôb a kolektívov z radov občanov obce, ktorí sa pričinili o reprezentáciu a dobré meno našej obce (športovci, prváci ZŠ, maturanti SŠ, absolventi VŠ, študenti -účastníci odborných olympiád, vynikajúci žiaci apod.). Slávnosť v zasadacej miestnosti, príp. sále kultúrneho domu zabezpečuje manažér obradu. Náklady na pohostenie, príp. drobné suveníry do hodnoty ……….€.

6. Iné podujatia -vzácni návštevníci obce, rodáci, prípadne podujatia