Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Samospráva

Obecná samospráva

Obec Rakovnica je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Rakovnica tvorí súbor dvoch území jej jednotlivých častí: Dedina  a Hostinec.

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriac-ou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Orgánmi obce Rakovnica sú:

 1. starosta obce
 2. obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo zriadilo:

Komisie obecného zastupiteľstva, ako svoje dočasné výkonné a poradné orgány. Úlohy a činnosť komisií určuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce

je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Ďalšie práva a povinnosti starostu sú uvedené v zákone o obecnom zriadení a v § 13 Štatútu obce Rakovnica.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Rakovnica, zložený zo 7 poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Rakovnica.

Hlavné úlohy obecného zastupiteľstva:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
 • schvaľovať územný plán obce a jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • uznášať sa na nariadeniach obce
 • určovať organizáciu obecného úradu
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku.
 • schvaľovať organizačný poriadok, rokovací poriadok a pod.
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu písomných podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Kontroluje:

 • nakladanie s majetkom obce
 • účtovníctvo a pokladničné operácie
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi
 • čerpanie rozpočtu
 • záverečný účet
 • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce, vybavuje sťažnosti a podnety občanov, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľstva.