Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN

R O K 2023

ROK 2020

Interná smernica o zabezpečovaní stravovania

Dodatok č.2 k Zásad.odmeň.poslancovOZ

VZN o miestn.daniach a popl.dodatok č.6

VZN o miestnych daniach a poplatkoch č.3-2012

VZN UPD – č.58-2020-004C- Zavazna cast- textová časť

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovnica  č. 58/2020  ktorým sa mení a doplňa VZN obce rakovnica č. 1. obce Rakovnica zo dňa 28.8.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  spoločného územného plánu obcí Rudná, Rakovnica , Rožňavské bystréVZN k územnému plánu obce 2020
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 58/2020-003 o správe a prevádzkovaní pohrebiska  na území obce Rakovnica .VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska

ROK 2019

ROK 2015

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovnica  č. 1/2015  O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp vzn_1-2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Dodatok č. 4 k VZN k VZN 3//2012  O miestnom poplatku za komunálne odpadyVZN o miestnych poplatkoch 28.12.2015
Dodatok č. 2 VZN 3/2012Dodatok č.2 k VZN smeti č.3-2012
Všeobecne záväzné nariadenie onakladaní skomunálnymi odpadmi adrobnými stavebnými odpadmi od roku 2016VZN Rakovnica o odpadoch 2016
Dôvodová správa Dôvodová správa VZN

ROK 2014

Dodatok VZN 3/2012dodatok_vzn_3_2012

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

miestne_dane_a_poplatky_2013
Dodatok č. 5 k VZN 3/2012Dodatok č.5 k VZN č.3-2012
  

ROK 2009

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovnica  č. 4/2009  O zbere, preprave a zneškodnovaní odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce vzn_4_2009
  
  

Rok 2008

Všeobecné záväzné nariadenie k záväzným častiam územného plánu obce rakovnicavzn_1_2008