Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, na základe ktorého môže hlasovať vo voľbách prezidenta 2024 v ktorejkoľvek volebnej miestnosti mimo trvalého bydliska. V prílohe Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu, na základe ktorej bude vydaný Hlasovací preukaz.

Osobne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môžete najneskôr do 22. marca 2024 do 12:00 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 5. apríla 2024 do 12:00 (pre 2. kolo volieb). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V prípade, že o vydanie hlasovacieho preukazu požiadate elektronicky, príp. poštou, v žiadosti nezabudnite uviesť nasledujúce údaje – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Urobiť tak môžete najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb).

Okrem uvedených možností môžete o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať tiež nasledovne:

  • elektronicky na mailovej adrese obec@rakovnica.sk
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4. marca 2024 (pre 1. kolo volieb) a najneskôr 14. marca 2024 (pre 2. kolo volieb) na adrese Obec Rakovnica, s.č.150, 049 31 .
  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách a uvedených termínoch. Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

POZOR! Vo svojej žiadosti vždy uveďte, pre ktoré kolo volieb žiadate o vydanie hlasovacieho preukazu – iba 1. kolo, iba 2. kolo alebo obe kolá.