Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou – „Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Rakovnica

Rakovnica 150

049 31 Rožňavské Bystré

Obec Rakovnica je úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu má obec schválený nenávratný finančný príspevok  vo výške maximálne                         187 726,52 EUR.

Aktivity sa realizujú v rámci projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica


Stručný popis projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy dostupnými metódami podľa odporúčaní energetického auditu. V tejto súvislosti dôjde k zatepleniu objektu, a výmene viacerých okenných konštrukcií kvôli súčiniteľu prechodu tepla Ug. Takisto sa zateplia všetky stropy od krovu cez ktoré je najväčší tepelný únik. Súčasťou zníženia energetickej náročnosti je výmena plynového kondenzačného kotla za tepelné čerpadlo. V rámci objektu sa vymení celý vnútorný rozvod elektroinštalácie. Projektová dokumentácia je prispôsobená podľa požiadaviek tepelno-technického posúdenia. Navrhované riešenia a opatrenia zvýšia energetickú hospodárnosť objektu a finančnú úsporu v časoch narastajúcich cien energií. Cieľové zatriedenie objektu je do triedy A0. Vzhľadom na existujúce nové podlahové plochy sa tieto opravovať z technicko – funkčného ani ekonomického nebudú. Opatreniami zvýšime tepelný odpor obvodových obalových konštrukcií, ktoré nevyhovujú na aktuálne normové požiadavky normy STN 73 0540-2020.


Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CDN6


Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu :  03/2023 – 12/2023

Operačný program :                Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán :                           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:       Slovenská inovačná a energetická agentúra


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


www.siea.sk


www.op-kzp.sk