Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Henika Silicaiová

Opatrenia úradov PSVaR ohľadom nového vírusu COVID 19

Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu.

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia na úradoch práce): 

 • úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú
 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania
 • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • úrad preruší všetky pripravované výberové konania
 • úrad preruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
 • úrad preruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
 • úrad preruší výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu.
 • úrad preruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní
 • úrad preruší ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientom
 • úrad preruší vykonávanie aktivačných činností
 • ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie 

 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu na recepcii úradu,
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu,
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne,
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá podmienka výkonu činností ako aj  aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.
 •  
 • Bližšie informácie najdete na linku :
 • https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-virusu.html?page_id=981372&fbclid=IwAR0bJHeMGyoCTUwVwyZox7jyeDUXMVdPOI56dqb1VrHAHl4yBMI-3VnJNRg

 

 •  

Vývoz BIO odpadu 10.3.2020

Vážení občania,

Firma Brantner oznamuje, že zber

           BIO ODPADU sa uskutoční dňa

   10.03.2020, t.j. UTOROK.

             ZBERNÉ NÁDOBY SA  NEOZNAČUJÚ ŽETÓNMI !!!

 

 

 

Dôležité informácie ohľadom nového koronavírusu COVID 19

Snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus,

a tým chránime našu obec. Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií vrátane  odporúčaní, ako by

ste mali v dnešnej situácii postupovať.

Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením

COVID 19.

Prejavy ochorenia

·         COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou

Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými

chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

·         Pripomínajte svojim blízkym, aby dôsledne dodržiavali osobnú hygienu:

– pravidelne si umývali ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 až 60 sekúnd alebo

dezinfekčným gelom

zakrývali si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní

nekýchali do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky

– použitú vreckovku ihneď vyhodili do uzavretej odpadovej nádoby

Zabezpečte častejšie čistenie a následnú kontrolu čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných

pracovných prostriedkov (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod.).

Kým sa neujasní epidemiologická situácia, obmedzte služobné cesty zamestnancov do krajín s výskytom

COVID 19. Na porady a komunikáciu využívajte predovšetkým telekonferenčné prenosy. Rizikovými

krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro

však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

Upozornite svojich blízkych, aby v situáciách, keď im to ich práca umožňuje, pri stretnutiach s klientmi,

partnermi či kolegami zakaždým dodržiavali osobný odstup (najmenej 1 meter), a zbytočne nepodávali

ruku ako pozdrav.

Dôležité upozornenie

·         Nie každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov a kĺbov je

automaticky COVID 19. Ak ste neboli v zasiahnutých krajinách, ani ste neboli v kontakte s osobami,

ktoré uvedené krajiny navštívili a máte vyššie spomenuté príznaky, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné

akútne respiračné ochorenie alebo chrípku.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.procare.sk/koronavirus